Rejestracja Oświadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu


Rejestracja Oświadczeń

Informacje dotyczące wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
 

Obywatele Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii lub Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce  bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę, jeżeli:
1. praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością określoną jako sezonowa, zgodnie z klasyfikacją PKD (rozporządzenie ws. podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową),
2. okres wykonywania pracy wskazany w złożonym oświadczeniu jest nie dłuższy niż 24 miesiące, oraz
3. dzień rozpoczęcia pracy, wskazany w oświadczeniu nastąpi nie później niż za 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia,
4. wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

     Podmiot zamierzający powierzyć  pracę cudzoziemcowi ma obowiązek złożyć stosowne oświadczenie w celu uzyskania wpisu do ewidencji oświadczeń w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

Rejestracja oświadczeń odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.praca.gov.pl według poniższego schematu:

1. wejdź na stronę www.praca.gov.pl  link otworzy się w nowym oknie

2. wybierz na stronie głównej „Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi"

3. z dostępnej listy urzędów wybierz Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

4. przejdź do edycji wniosku, wypełnij go i wyślij.

Załączniki: WAŻNE
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składanego w celu wpisu do ewidencji oświadczeń:

  1. Kopię stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, zawierających dane osobowe, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania- kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość KOPIĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ RAZEM Z WNIOSKIEM.
  2. kopię dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90 ust. 1a ustawy, określającego cudzoziemca, krórego dotyczy wniosek ( podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia, dokonuje wpłaty w wysokości: 100 zł ) co powinien zawierać dowód wpłaty patrz niżej  KOPIĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ RAZEM Z WNIOSKIEM. (rozporządzenie ws. wysokości opłat)(rozporządzenie zmieniające wysokość opłaty za złożenie oświadczenia)
  3. aktualne oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia (…) – załącznik nr 19 do rozporządzenia MRiPS z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę  i oświadczeń  o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1558), zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia oświadczenia o powierzeniu (…) i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem.
    
   Oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej podpisuje wyłącznie podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi lub organ upoważniony do reprezentacji podmiotu zgodnie z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oświadczenie to nie może zostać podpisane przez pełnomocnika nie będącego prokurentem podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

   Link  do rozporządzenia zawierającego nowe wzory formularzy dokumentów:
   https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/1558

 W przypadku problemów z wypełnianiem formularza prosimy o zgłaszanie ich pod nr telefonu: 19524 (Zielona Linia).

Przesłanie wniosku wymaga podpisania go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 Wpłaty należy dokonać na konto:

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu

ul. Rzeźnicza 12

 41 – 200 Sosnowiec

37 1020 2313 0000 3902 0580 4234

  Dowód wpłaty musi zawierać następujące dane:

 1. nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/ imię i nazwisko oraz adres siedziby/ miejsca zamieszkania pracodawcy);
 2. tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)
 3. dane cudzoziemca (imię i nazwisko cudzoziemca, dla którego składane będzie oświadczenie).

 Wpłat należy dokonywać przed złożeniem oświadczenia, indywidualnie dla każdego cudzoziemca. Odbierając oświadczenie należy okazać oryginał dowodu wpłaty.

Wpłata za oświadczenie jest wnoszona z tytułu jego złożenia.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy może ubiegać się o zwrot wpłaty, kiedy:

 • dokonano wpłaty, ale oświadczenie nie zostało złożone do Urzędu Pracy,
 • dokonano większej liczby wpłat niż liczba oświadczeń złożonych dla danego cudzoziemca
 • dokonano wpłaty, ale oświadczenie zostało błędnie złożone do Urzędu Pracy (brak właściwości miejscowej).

Wypełniając oświadczenie należy zwracać szczególną uwagę na poprawność wpisywanych danych, w tym imienia i nazwiska cudzoziemca. Oświadczenie wpisane do ewidencji oświadczeń nie podlega korekcie, aby uzyskać oświadczenie na poprawne dane należy złożyć nowe oświadczenie (wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami) i dokonać ponownie opłaty.

Korekty złożone po dokonaniu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń, wydaniu decyzji o odmowie wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń, pozostawieniu oświadczenia bez rozpoznania nie zostaną uwzględnione.

 Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych.

Nieuzupełnienie braków formalnych w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

  Terminy załatwienia sprawy

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu dokonuje wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń lub wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji w terminie 7 dni roboczych, a  w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż 30 dni.

W przypadku, gdy pracodawca nie może osobiście odebrać oświadczenia, może go reprezentować pełnomocnik posiadający pisemne upoważnienie.Odebrane oświadczenie należy przekazać cudzoziemcowi.

Wykonywanie pracy na podstawie oświadczenia jest możliwe wyłącznie na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zawartej w formie pisemnej, w języku zrozumiałym dla cudzoziemca, na warunkach zgodnych z treścią oświadczenia.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie (elektronicznie na adres kaso@praca.gov.pl  ) powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

 1.  podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w 7 dniu od rozpoczęcia pracy;
 2. niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

 Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez  cudzoziemca podlega karze grzywny.

Urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy jednak, niż dzień następujący po dniu wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

W przypadku, gdy pracodawca nie dopełnił obowiązku poinformowania urzędu pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy, uznaje się na potrzeby ustalenia okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia, że cudzoziemiec wykonywał pracę od dnia określonego w oświadczeniu, chyba że z okoliczności wynika, że cudzoziemiec rozpoczął pracę na podstawie oświadczenia w późniejszym terminie.

 Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli:

 1. nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 2. nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 3. podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej;
 4. cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez agencje pracy tymczasowej do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

 Wzór upoważnienia do odbioru oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi - upoważnienie dot. oświadczeń.docx

 Uwaga! Dla agencji pracy tymczasowej powierzających pracę cudzoziemcom w charakterze pracownika tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia.
Kontakt pok. 210
cudzoziemcy@pup.sosnowiec.pl
tel.: 32 29 78 742, 32 29 78 705

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę